OBAVEŠTENJE O POLITICI PRIVATNOSTI I USLOVIMA PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Kompanija PARNAD d.o.o. prepoznaje važnost zaštite podataka o ličnosti u savremenom poslovanju i stoga želi da svi kupci i posetioci našeg sajta budu upoznati na koji način prikupljamo, koristimo i otkrivamo pomenute podatke.

Ovo obaveštenje se daje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, u koji zakon su implementirane odredbe direktive Evropske unije GDPR (General Data Protection Regulation), radi Vašeg upoznavanja sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti od strane rukovaoca - kompanije PARNAD d.o.o. za trgovinu i usluge Beograd-Novi Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Telečka br. 2, matični broj: 20823577, PIB: 107542625, privrednog društva registrovanog za obavljanje delatnosti ostale trgovine na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca (u daljem tekstu: Kompanija PARNAD).

Obaveštenje o politici privatnosti i uslovima obrade podataka o ličnosti sadrži informacije o vrsti ličnih podataka koji se obrađuju, pravnom osnovu i svrsi obrade ličnih podataka, načinu prikupljanja i obrade podataka, pravima lica na koja se podaci odnose, o rukovaocu, obrađivačima, primaocima ličnih podataka i trećim licima, vremenskom periodu čuvanja podataka o ličnosti i izmenama i dopunama ove politike privatnosti.

Poštovani korisnici, molimo Vas da, pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate ove uslove prikupljanja i obrade podataka o ličnosti. Svaka poseta internet stranici kompanije PARNAD, kreiranje naloga na istoj, prijavljivanje na newsletter, omogućavanje korišćenja kolačića, kupovina, kao i direktno dostavljanje podataka od strane korisnika, znači da ste ove uslove pročitali i da se sa njima slažete u celosti. U slučaju da su navedeni uslovi za Vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.

PODACI O RUKOVAOCU:

Poslovno ime: PARNAD d.o.o. za trgovinu i usluge Beograd-Novi Beograd,
Adresa sedišta: Ulica Telečka br. 2, 11070 Novi Beograd,
Matični broj: 20823577,
Poreski identifikacioni broj: 107542625,
Šifra i naziv pretežne delatnosti: 4799 – Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca,
Telefon: 00381 63 744 74 99,
Adresa elektronske pošte: jovana.nikolic@parnad.si,

PODACI O LIČNOSTI KOJI SE OBRAĐUJU:

- Ime i prezime,
- Adresa prebivališta, adresa stanovanja ili druga poštanska adresa,
- Broj telefona,
- Adresa elektronske pošte,
- IP adresa,
- Pol,
- Datum rođenja,
- Odabrane lozinke za kreiranje i korišćenje korisničkog naloga,
- Podaci o brojevima računa u bankama i kreditnim i/ili debitnim karticama,
- Podaci o lokaciji, vremenu pristupa internet stranici, vrsti pretraživača, operativnom sistemu Vašeg računara, nazivu provajdera.

PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta, dok je lice na koje se podaci odnose fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Pod obradom podataka o ličnosti se podrazumeva svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

U skladu sa članom 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obradu Vaših podataka o ličnosti kompanija PARNAD može zasnivati na sledećim pravnim osnovima: - Dali ste pristanak na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha. Posećivanjem naše internet stranice, kreiranjem naloga na istoj, prijavljivanjem na newsletter, omogućavanjem korišćenja kolačića, kupovinom, kao i direktnim pružanjem svojih podataka o ličnosti, dajete svoj pristanak rukovaocu da prikupi i obradi Vaše podatke o ličnosti;
- Izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;
- Poštovanje pravnih obaveza rukovaoca;
- Zaštita životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
- Obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
- Obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice.

Kompanija PARNAD, kao rukovalac, predočava korisnicima našeg sajta da sve podatke o ličnosti obrađuje zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim relevantnim zakonima i prikuplja podatke u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama. Podaci o ličnosti koji se prikupljaju i obrađuju moraju biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade, kao i tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu obrade, preduzećemo sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave. Prikupljeni podaci o ličnosti se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade i obrađuju se na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i zaštitu od neovlašćene i nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

U skladu sa legitimnim interesima kompanije PARNAD, rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti sa minimalnim uticajem na privatnost korisnika, na način uravnotežen i usklađen sa interesima, pravima i slobodama korisnika, a sve u cilju: - Odgovaranja na upit ili zahtev korisnika i pružanja najbolje moguće usluge;
- Zaključivanja ugovora o prodaji sa kupcima i posetiocima našeg sajta – kako bismo bili u mogućnosti da izvršimo sopstvene obaveze po osnovu ugovora;
- Obrađivanja narudžbine, odnosno obaveštavanja kupca o statusu narudžbine i vremenu dostave proizvoda;
- Isporuke robe – kako bismo robu koju ste kupili kod nas putem internet prodavnice ili na drugi način isporučili na željenu adresu, neophodno je da prikupimo Vaše kontakt podatke;
- Pružanja usluga servisiranja aparata i izvršenja po osnovu reklamacija, kao i za zamenu aparata;
- Pružanja obaveštenja o ponudama i promocijama o proizvodima, promotivnim aktivnostima kompanije, pozivanja na organizovane događaje i susrete, slanja sopstvenih publikacija – ako ste se prijavili da povremeno dobijate obaveštenja o akcijama i drugim pogodnostima kreiranjem korisničkog naloga, prijavljivanjem na newsletter, telefonskim putem, zatim putem elektronske pošte, SMS poruka i društvenih mreža, tom prilikom ste nam dali Vaše podatke, koje možemo koristiti radi upućivanja navedenih informacija, dok Vi to želite;
- Prezentacija prozvoda – radi organizovanja prezentacija proizvoda na adresama koje ste opredelili, možemo koristiti Vaše podatke i iste pružiti trgovačkim posrednicima, odnosno primaocima podataka i trećim licima;
- Filtriranja sadržaja internet stranice koji je prilagođen Vašim interesovanjima, u cilju olakšavanja pretrage i pružanja personalizovane ponude;
- Pohranjivanja bilo kojeg popisa liste želja, koje korisnici internet stranice mogu kreirati;
- Obaveštavanja potrošača o promenama odredaba, uslova i pravila poslovanja i/ili drugih administrativnih podataka;
- Otkrivanja i/ili sprečavanja zloupotrebe ili prevare.

NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac automatski prikuplja određene podatke o ličnosti prilikom posete korisnika internet stranici i bez Vaše aktivnosti, kao i prilikom pretraživanja naše internet stranice. Prilikom pristupanja internet adresi www.parnad.rs prikupljamo pojedine podatke koji mogu uključiti podatke o hard disku ili softveru Vašeg računara (IP adresa, vrsta pretraživača, operativni sistem Vašeg računara, naziv provajdera, domen, vreme pristupa, lokacija), koji podaci obezbeđuju nesmetano uspostavljanje veze, procenu bezbednosti i stabilnosti sistema, te omogućavaju da svakom posetiocu pružimo prilagođen korisnički pristup internet stranici.

Takođe, pored toga što Vašu približnu lokaciju možemo pribaviti i uz pomoć IP adrese, prilikom posete naše internet stranice možemo prikupiti i obraditi podatke o jedinstvenoj lokaciji Vašeg mobilnog uređaja.

,,Kolačići’’

Naš sajt koristi ,,kolačiće’’. ,,Kolačići’’ su male tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se učitavaju na uređaj prilikom posete određene internet stranice, te se potom šalju nazad do izvornih internet domena prilikom kasnijih poseta tom domenu. Navedeni proces, koji predstavlja standardni operativni postupak za većinu internet stranica, omogućava našem sajtu da prikaže informacije koje su prilagođene ličnim potrebama korisnika, odnosno da prilagodi izgled sadržaja naše internet stranice, radi poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva. Prilikom posete našem sajtu, pristajete na korišćenje kolačića koji su neophodni u cilju obezbeđivanja osnovnih tehničkih karakteristika sajta, dok ćemo za pojedine kolačiće, koji nisu nužni za funkcionisanje internet stranice, ali unapređuju uslugu i korisničko iskustvo, zatražiti saglasnost korisnika. Ukoliko korisnik ne da svoju saglasnost za korišćenje određenih kolačića ili kasnije obriše inicijalno omogućene kolačiće, isti i dalje može pregledati internet stranicu, ali Vas molimo da imate u vidu da u tom slučaju neki delovi sajta možda neće pravilno funkcionisati ili da nećete biti u mogućnosti da iskoristite sve funkcionalnosti našeg sajta.

Internet stranica kompanije PARNAD sadrži sledeće vrste kolačića: kolačići neophodni za funkcionisanje sajta, kolačići za marketing i kolačići za analitiku, te u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva koristi servise Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads i Facebook pixel.

Newsletter

Ukoliko želite da redovno budete informisani o aktivnostima kompanije PARNAD, kao i o ponudama i promocijama različitih proizvoda, neophodno je da unesete svoju adresu elektronske pošte na stranici www.parnad.rs/parnad-newsletter, kao i Vaše korisničko ime, koje ne mora nužno biti identično Vašem ličnom imenu. Popunjavanjem upita na navedenoj stranici, pružate nam Vaše podatke o ličnosti, te dajete svoju saglasnost za korišćenje, čuvanje, analiziranje istih podataka od strane rukovaoca u komercijalne svrhe, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o oglašavanju i drugim relevantnim zakonskim propisima.

Kreiranje korisničkog naloga

Ukoliko se odlučite da kreirate Vaš korisnički nalog na našoj internet stranici, moguće je da će od Vas biti zatraženo da pružite Vaše podatke o ličnosti, kao što su: Ime i prezime, adresa prebivališta ili druga poštanska adresa, adresa elektronske pošte, broj telefona, odabrana lozika, podaci o računima u bankama, podaci o kreditnoj i/ili debitnoj kartici, adresa za fakturisanje i isporuku, interesovanja za pojedine proizvode, zahtev za primanje marketinških mejlova i drugo. Kompanija PARNAD prikuplja i obrađuje navedene podatke kako bismo Vam pružili sve funkcionalnosti Vašeg korisničkog naloga, obaveštenja o marketinškim materijalima, kao i u cilju analize Vaših interesovanja u marketinške i komercijalne svrhe, sve u meri u kojoj je to dozvoljeno shodno relevantnim zakonskim propisima.

Takođe, možete odlučiti da nam date svoje podatke i direktnim kontktiranjem kompanije PARNAD putem elektronske pošte, telefonskim putem, preko brojeva telefona i/ili mejl adrese koji su naznačeni na našoj internet stranici ili na drugi prigodan način, kojom prilikom dajete svoju saglasnost da rukovalac može koristiti i obrađivati tako pružene podatke o ličnosti.

Podatke o ličnosti rukovalac, obrađivač, primalac podataka, odnosno treće lice, prikupljaju i obrađuju, na gore navedene načine, u skladu sa svojim legitimnim interesom, shodno članu 12. stavu 1. tački 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

OBRAĐIVAČI I PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI I TREĆA LICA

U cilju efikasnijeg i sigurnijeg prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, kompanija PARNAD, kao rukovalac, može odrediti jednog ili više obrađivača, koji u potpunosti garantuju primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, na način koji obezbeđuje da se obrada podataka o ličnosti vrši u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose.

Rukovalac, na osnovu ugovora ili drugog pravno obavezujućeg akta koji je zaključen u pismenom obliku, angažuje obrađivače, isključivo u cilju prikupljanja i obrade Vaših podataka o ličnosti. Obrađivači su dužni da se pridržavaju strogih sigurnosnih postupaka prilikom obrade navedenih podataka, koji postupci se odnose na predmet, trajanje, prirodu i svrhu obrade, vrstu podataka o ličnosti i vrstu lica o kojima se podaci obrađuju, sve u skladu sa uputstvima kompanije PARNAD, ugovorom ili drugim aktom i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Obrađivač podataka o ličnosti može poveriti obradu drugom obrađivaču samo ako ga rukovalac za to ovlasti na osnovu opšteg ili posebnog pismenog ovlašćenja.

Imajući u vidu da je osnovna delatnost kompanije PARNAD trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca, odnosno da se, s obzirom na prirodu i karakteristike aparata, veliki broj naših prozvoda promoviše potencijalnim kupcima putem prezentacija na kućnim adresama, neophodno je da Vaše lične podatke dostavimo trgovačkim posrednicima, odnosno drugim primaocima podataka, kako bi isti bili u mogućnosti da Vam predstave sve prednosti naših proizvoda na adresi koju Vi navedete.

U skladu sa navedenim, dostavljanjem Vaših podataka o ličnosti, dajete svoju saglasnost da iste otkrijemo primaocima podataka i trećim licima, u svrhu organizovanja promotivnih aktivnosti i prezentacija, kao i radi eventualnog zaključenja ugovora o prodaji. Kompanija PARNAD insistira da svi trgovački posrednici, odnosno primaoci podataka i treća lica, kojima su otkriveni podaci o ličnosti, u potpunosti primenjuju sve neophodne mere zaštite, kako bi se obezbedila privatnost i bezbednost Vaših podataka o ličnosti.

Rukovalac može preneti podatke o ličnosti nadležnim državnim organima, pravnim savetnicima, eksternim konsultantima, poslovnim partnerima, kao i licima koja učestvuju u eventualnim postupcima spajanja, pripajanja ili preuzimanja privrednog društva, sve u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Svaki prenos podataka o ličnosti čija je obrada u toku ili su namenjeni daljoj obradi posle njihovog prenošenja u drugu državu ili međunarodnoj organizaciji, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti samo ako rukovalac i obrađivač postupaju u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, što obuhvata i dalji prenos podataka o ličnosti iz druge države ili međunarodne organizacije u treću državu ili međunarodnu organizaciju, a u cilju obezbeđivanja primerenog nivoa zaštite fizičkih lica koji je jednak nivou koji garantuje navedeni zakon.

Vaši lični podaci mogu da se skladište i obrađuju u bilo kojoj drugoj državi u kojoj je kompanija PARNAD angažovala pružaoce različitih vidova usluga, i u kojoj državi nemate svoje prebivalište, na koji transfer informacija pristajete samim korišćenjem naše internet stranice, odnosno davanjem podataka i saglasnosti za obradu istih. U skladu sa navedenim, pomenuti podaci mogu biti skladišteni i u državi u kojoj mogu važiti zakonska pravila u vezi zaštite podataka o ličnosti koja se razlikuju od pravila koja su ustanovljena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

VREMENSKI ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci o ličnosti koje dostavite prilikom posete internet stranici, kao i oni podaci za čiju obradu naknadno date svoju saglasnost, čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno da bi se ispunila svrha obrade ili da bi se ispoštovale odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih zakona.

Svi podaci o ličnosti, koji su prikupljeni po osnovu Vaše prijave na Newsletter ili kreiranja korisničkog naloga, čuvaju se nakon deaktivacije pomenute usluge, odnosno naloga, u vremenskom periodu koji je neophodan za izvršenje eventualnih obaveza koje mogu nastati za kompaniju PARNAD po osnovu reklamacija.

Podaci prikupljeni povodom kupoprodaje robe putem internet prodavnice, obrađuju se do trenutka uspešno izvršene kupovine, odnosno do isteka roka za rešavanje eventualnih prigovora, reklamacija, povraćaja ili zahteva koji se odnose na kupovinu proizvoda.

Prikupljeni podaci u vezi podnošenja upita ili zahteva, čuvaju se za ono vreme koje je potrebno da bi se udovoljilo Vašem zahtevu ili upitu.

Po isteku perioda čuvanja, podatke o ličnosti ćemo obrisati ili iste učiniti anonimnim, na takav način da se pomenuti podaci ne mogu dovesti u vezu sa određenim pojedincem. Takođe, obaveštavamo Vas da saglasnost za obradu podataka o ličnosti, koju ste izričito dali, možete opozvati u svakom trenutku. Navedeni opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti, koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

MALOLETNICI

Maloletno lice koje je mlađe od 15 godina, ne sme da koristi našu internet stranicu, koja internet stranica nije dizajnirana na način da privuče bilo koje lice koje je mlađe od 15 godina. Za obradu podataka o ličnosti maloletnika mlađeg od 15 godina, neophodno je da pristanak za obradu da roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim relevantnim zakonima.

U cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, rukovalac će preduzeti sve razumne mere, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI O LIČNOSTI ODNOSE

Transparentnost i načini ostvarivanja prava

Rukovalac je dužan da preduzme odgovarajuće mere da bi licu na koje se podaci odnose pružio sve informacije koje su predviđene Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno informacije u vezi sa ostvarivanjem prava lica, na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči, a posebno ako se radi o informaciji koja je namenjena maloletnom licu. Te informacije pružaju se u pismenom ili drugom obliku, uključujući i elektronski oblik, ako je to pogodno. Ako lice na koje se podaci odnose to zahteva, informacije se mogu pružiti usmeno, pod uslovom da je identitet lica nesumnjivo utvrđen.

Rukovalac je dužan da licu na koje se podaci odnose, pruži pomoć u ostvarivanju njegovih prava na pristup podacima, ispravku, dopunu i brisanje podataka o ličnosti, ograničenje obrade, obaveštavanje povodom ispravke, brisanja, ograničavanja obrade i povrede podataka, zatim prava na prenosivost podataka, prigovor, automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje, osim ako rukovalac predoči da nije u mogućnosti da identifikuje lice.

Ako rukovalac opravdano sumnja u identitet lica koje je podnelo zahtev u vezi sa ostvarivanjem svojih prava, rukovalac može da zahteva dostavljanje dodatnih informacija neophodnih za potvrdu identiteta lica.

Pravo na informisanje

Rukovalac je dužan da, u trenutku prikupljanja podataka o ličnosti, licu na koje se podaci odnose, pruži informacije o identitetu i kontakt podacima rukovaoca, kontakt podacima lica za zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko je ono određeno, o svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu, o postojanju legitimnog interesa rukovaoca ili treće strane, o primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, kao i informacije koje su vezane za iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.

Pravo pristupa

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i sledeće informacije:

- o svrsi obrade;
- o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;
- o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
- o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;
- o postojanju prava da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;
- o pravu da se podnese pritužba Povereniku;
- dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose;
- o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose;
- o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos podataka, ukoliko se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.

Pravo na ispravku i dopunu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose, ima pravo da podnese zahtev da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca ukoliko: navedeni podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani; lice na koje se podaci odnose je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se vršila obrada, a nema drugog pravnog osnova za obradu; su podaci o ličnosti nezakonito obrađivani, lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor za obradu; podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca, kao i u drugim slučajevima određenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Rukovalac će, po zahtevu lica na koje se podaci odnose, postupiti u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama.

Pravo na ograničenje obrade

U posebnim okolnostima, koje su propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo na ograničenje obrade Vaših ličnih podataka. Svoja prava koja su vezana za ograničenje obrade možete ostvariti i obraćanjem Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik).

Pravo na prenosivost podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti, koje je prethodno dostavilo rukovaocu, primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, ukoliko se obrada zasniva na pristanku, po osnovu ugovora ili se obrada vrši automatizovano, kao i pravo da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane rukovaoca kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti, koja obrada se vrši u skladu sa javnim interesom ili izvršenjem zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca ili u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca, uključujući i profilisanje, ukoliko lice na koje se podaci odnose smatra da je podnošenje prigovora opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi.

Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Pravo na povlačenje pristanka

U svakom trenutku imate pravo da povučete pristanak za obradu podataka o ličnosti. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade za period pre povlačenja pristanka.

Pravo na pritužbu i sudsku zaštitu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i pravo na sudsku zaštitu ako smatra da mu je, suprotno istom zakonu, od strane rukovaoca ili obrađivača radnjom obrade njegovih podataka o ličnosti povređeno pravo propisano zakonom. Podnošenje tužbe sudu ne utiče na pravo ovog lica da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite

Način ostvarivanja Vaših prava

Sva prava možete ostvariti upućivanjem upita ili zahteva rukovaocu, na adresu sedišta kompanije PARNAD, putem elektronske pošte, ili na drugi prigodan način, kojom prilikom je neophodno da se identifikujete, u cilju postupanja po Vašem zahtevu. Kompanija PARNAD će postupiti po osnovu Vašeg zahteva, u skladu sa rokovima i uslovima, koji su propisani Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim relevantnim zakonima.

IZMENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Kompanija PARNAD može menjati politiku privatnosti koja se odnosi na uslove prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, kako bi se isti uskladili sa relevantnim pozitivnopravnim propisima.

Sve izmene uslova prikupljanja i obrade podataka o ličnosti će biti objavljene na ovoj internet stranici, te o istim izmenama možete biti obavešteni i putem elektronske pošte