Opšti uslovi prodaje
  1. Opšti uslovi prodaje PARNAD, d.o.o., Beograd (u daljem tekstu: Opšti uslovi) su sastavni deo svakog ugovora o prodaji robe i usluga (u daljem tekstu: Ugovor), koji kompanija PARNAD trgovinsko preduzeće, d.o.o., Beograd, Bulevar Zorana Đinđića77/14, 11070 Novi Beograd(u daljem tekstu: Prodavac)sklopi u okviru svoje delatnosti.
  2. Značenje pojedinih izraza u nastavku teksta o Opštim uslovima prodaje i u ugovoru:

a.   Prodavac: PARNAD, d.o.o., Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 77/14;
b.   Zastupnik: Zastupnik prodavca ili posrednik koji na terenu prezentuje aparate Vorwerk (Forverk) i sastavlja ugovor za stranku;
c.   Kupac: Svako fizičko i pravno lice, preduzetnik ili drugo lice koje sa prodavcem sklopi ugovor;
d.   Aparati Vorwerk: THERMOMIX TM i KOBOLD PROGRAM.
3)   Aparati Vorwerk se prodaju samo putem direktne prodaje i isključivo krajnjem korisniku.
4)   Prodavca na terenu predstavlja zastupnik, koji je u obavezi da se identifikuje službenom legitimacijom.
5)   Kupac je dužan da se identifikuje ličnim dokumentom (ukoliko se radi o fizičkom licu) odnosno odgovarajućom potvrdom iz sudskog ili poslovnog registra (za pravna lica, preduzetnike ili druga lica koja sa prodavcem sklope ugovor).
6)   Ovim Opštim uslovima se uređuju uslovi prodaje, prodaje na rate, kreditiranja potrošača kao i uslovi servisiranja aparata Vorwerk, pri čemu se za svaki tip ugovora primenjuju odredbe vezane za tu vrstu ugovora.
7)   Prodavac, odnosno lica zaposlena od strane prodavca, je dužan da pre sklapanja ugovora izričito upozori kupca na Opšte uslove prodaje opisane u ovom tekstu. Punovažnost i primena pojedinih posebnih odredaba ovih Opštih uslova se potvrđuju označavanjem odgovarajućeg prozorčića.

Cena:
Cena se ugovara i evidentira u evrima po cenovniku Parnad d.o.o.. Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti i to prema srednjem kursu NBS na dan uplate.
U suprotnom biće zaračunate kursne razlike za svaku od rata koja nije uplaćena u skladu potpisanog ugovora.
Kupac se obavezuje, da sam mesečno otplaćuje prodavcu mesečne rate na račun Prodavca, BR RAČUNA: 170-30014510001-66, UNICREDIT BANK
Prodajna cena, popust, kupovna cena, iznos prve rate, troškovi finansiranja i drugi uslovi plaćanja su određeni cenovnikom prodavca važećeg na dan sklapanja ugovora. Kompletan cenovnik je dostupan u sedištu prodavca.

Način plaćanja i isporuka:

  1. odmah (gotovina, kreditne kartice)
  2. kredit kod banke-isporuka odmah po uplaćenoj gotovini na račun
  3. u ratama-nakon uplate od 750 evra u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije

U slučaju plaćanja u ratama, rata posle preuzimanja aparata ne može biti manja od 70 evra. Visinu rate je moguće promeniti samo uz saglasnost prodavca.

Sklapanje ugovora
Smatra se da je ugovor o prodaji sklopljen kada ga potpišu kupac i prodavac i nakon što kupac plati prvu ratu.

Garancija-Servis
Kupac je pre sklapanja ugovora upoznat sa tehničkim karakteristikama, načinom rada i upotrebe aparata Vorwerk.

Uslovi garancije
Garancija važi samo na teritoriju Republike Srbije.

  1. Za aparate Vorwerk prodavac kupcu priznaje garanciju od :

* KOBOLD VK - 3 godine za personalu upotrebu i 2 godine za komercijalu upotrebu
* KOBOLD ROBOT - 2 godine garancije (baterija 6 meseci)
* THERMOMIX TM - 2 godine garancije za personalnu upotrebu i 2 godine  za komericjlanu upotrebu
* VG priključak za pranje prozora  - 1 godinu za personalnu i komercijalnu upotrebu.
* VC ručni usisivač – 1 godinu za personalnu i komercijalnu upotrebu.
I to  od datuma preuzimanja aparata i to za sve eventualne fabričke nedostatke, nedostatke u izradi i na ugrađenim materijalima. Garancija ne važi u slučaju prirodnog habanja aparata i za habajuće delove.
2)   Prodavac priznaje garanciju samo za kvarove konstatovane od strane ovlašćenog servisa. Za ostvarivanje prava na garanciju, kupac prilaže račun i garancijski list.
3)   Važnost garancije prestaje: ukoliko je na aparatu izvršena neovlašćena servisna intervencija i otvaranje aparata.
4)   Potrebni troškovi prevoza u garantnom roku padaju na teret prodavca.
5)   Prodavac uvažava reklamacije na izvršenu uslugu servisiranja u garantnom roku ako kupac o njima pismeno obavesti prodavca u roku od osam dana po preuzimanju servisiranog aparata.

Ovlašćeni servis -
Ovlašćeni servis je Parnad d.o.o., Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 77/14.

Rezervni delovi -
Rezervne delove kupac može da nabavi direktno na sedištu prodavca.

Raskid ugovora

  1. Ugovor sklopljen  sa  plaćanjem odmah (gotovina, kreditna kartica ili kredit)

Kupac može da odustane od ugovora izjavom jednostrane volje i to u roku 14 dana od dana isporuke aparata Vorwerk. Izjavu o odstupanju kupac mora da posreduje prodavcu preporučenom poštom ili da u istom roku vrati aparat Vorwerk. U slučaju raskida ugovora od strane kupca, kupac je dužan da vrati robu o sopstvenom trošku. Ukoliko dođe do raskida ugovora, kupac mora da vrati aparat Vorwerk u stanju u kakvom je bio prilikom dostave, a prodavac mora kupcu da vrati primljeni novac u visini kupovne cene, pri čemu se novčana potraživanja (kupovna cena, troškovi povraćaja aparata) mogu međusobno kompenzovati. Kupac je prodavcu odgovoran za oštećenja na vraćenom aparatu Vorwerk kao i za štetu nastalu usled upotrebe aparata.

  1. Ugovor sklopljen za plaćanje u ratama

Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora da bez navođenja razloga da odustane od  ugovora.
Odustajanjem od ugovora potrošač se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja aparata trgovcu.Izjava o odustajanju od ugovora  smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od sklapanja ugovora.
Kupac, koji je već dobio robu a zatim jednostrano odustao od ugovora, mora da vrati primljenu robu i to neoštećenu i u istoj količini u roku 30 dana po saopštenju o odstupanju od ugovora.
Prodavac zadržava pravo da obračuna troškove za opomene i zatezne kamate u skladu sa važećim zakonskim propisima. Trošak opomene iznosi 15,00 EUR. Kupac ima pravo na obračun troškova opomena. Troškovi opomena obuhvataju troškove pripreme dokumentacije (štampa, fotokopiranje itd.) i troškove poštanskih usluga.
Prodavac ima pravo na obračun štete zbog upotrebe aparata u visini 2 eur na dan. Trošak se računa od dana preuzimanja aparata od strane kupca do vraćanja aparata u skladište prodavca. Trošak se obračuna po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Vlasništo aparata

Prodavac je vlasnik aparata Thermomix ili Kobolda - Vorwerk sve do konačne uplate dogovorenog iznosa.

Reklamacije

1)   Prodavac će uzeti u obzir reklamacije kupca u pisanoj formi, u kojima kupac prodavca, odnosno zastupnika prodavca, obaveštava o otkrivenim nedostacima na aparatu, i to u roku od dva meseca od dana kada je nedostatak otkriven, ali ne više od 2 godine od dana isporuke. Kupac mora prodavcu da omogući pregled aparata Vorwerk.
2)   Reklamacija mora biti poslata prodavcu odnosno zastupniku prodavca lično ili putem pošte.
3)   U reklamaciji mora biti jasno i detaljno naveden opis nedostatka.
4)   Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Lični podaci

1)   Kupac je saglasan da se njegovi lični podaci, koje je prodavac pridobio prilikom sklapanja Ugovora o prodaji, koriste za potrebe: obaveštavanja i slanja reklamnog materijala, telefonsko, lično ili pismeno anketiranje. Saglasnost kupca važi neodređeno vreme do opoziva.
2)   Kupac može bilo kada da zahteva, pismeno ili na drugi dogovoren način, trajni ili privremeni prestanak upotrebe njegovih ličnih podataka od strane prodavca u marketinške svrhe: za potrebe obaveštavanja i slanja reklamnog materijala, telefonsko, lično ili pismeno anketiranje.  Prodavac će u roku od 15 dana na primeran način sprečiti njihovu upotrebu i o tome, u roku od 5 dana, obavestiti kupca, koji je taj zahtev podneo.

Konačne odredbe

1)   Ostale odredbe kao i eventualne izmene propisa kojima se uređuju uslovi prodaje, a koji nisu obuhvaćeni ovim Opštim uslovima, se primenjuju neposredno.
2)   Ostale informacije i obrazloženja kupac može da dobije u sedištu prodavca.
3)   Prodavac i kupac se obavezuju na eventualno sporazumno rešavanje sporova. Ukoliko spor nije moguće rešiti sporazumno onda je za to stvarno nadležan sud u Beogradu.
4)   Za sve što nije eksplicitno određeno u ovim Opštim uslovima koristi se Zakon o zaštiti potrošača.

Parnad d.o.o., Telečka 2, 11070 Novi Beograd; PIB: 107542625, www.parnad.rs; telefon: ++ 381 11 311 00 23, mob.: +381 69 1429 919; e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli